МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИФТОВИ Скопје со скратен назив МЗЛ Скопје.

Седиштето на Здружението е на ул. Тодор Александров бр. 165, Скопје.

ОРГАНИ НА МЗЛ се:

Претседател: Горан Сековски

Потпретседател: проф. д-р Виктор Гаврилоски

Собрание: го сочинуваат сите активни членки на МЗЛ

Управен одбор:

 1. Горан Сековски
 2. Виктор Гаврилоски
 3. Зоран Станојчиќ
 4. Љупчо Грујовски

Надзорен одбор:

 1. Живко Пешовски
 2. Зоран Максимовски
 3. Благоја Богоевски

Одделенија: по потреба

Суд на честа: по потреба

ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Основните цели на Македонското здружение за лифтови (МЗЛ) се здружување на правни и физички лица од областа на дејноста на лифтовите во интерес на унапредувањето на системот на квалитет при проектирањето, производството, вградувањето, оценувањето на сообразноста според важечките прописи, вршењето на периодични технички прегледи и во интерес на придружувањето кон европскиот пазар и користење на заедничките ресурси и потенцијали.

ДЕЈНОСТИТЕ НА МЗЛ

 • Организација на стручни советувања, семинари, обуки, предавања и собири заради меѓусебно известување, заземање ставови за прашања од заеднички интерес и размена на искуства,
 • Заеднички настапи пред државните регулаторни тела при донесување прописи,
 • Пристапување и учество во работата на европските и меѓународните институции и организации,
 • Стручна и техничка поткрепа на: проектантите, произведувачите, вградувачи (монтажерите), телата за оценување на сообразноста, телата за вршење на технички прегледи и одржувачите на лифтовите (сервисерите) во примената на системот за управување со квалитетот заради обезбедување квалитет на проектирањето, производството, вградувањето, оцената на сообразност, испитувањето, мерењето и одржувањето,
 • Известување и размена на информации и искуства меѓу членовите,
 • Статистика за несреќи и повреди во врска со користењето, со монтажата и сервисот на лифтовите,
 • Статистика за опремата и услугите што се однесуваат на лифтовите,
 • Известување на јавноста за работата на здружението и јакнење на свеста на корисниците за важноста на севкупното подрачје на вертикалниот транспорт, а посебно за потребата за обезбедување, за одржување и подобрување на безбедноста на лифтовите,
 • Соработка со надлежните тела на државната управа (телата на: Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски и Инспекцискиот совет), со надлежните државни инспекторати (Државниот инспекторат за техничка инспекција, Државниот инспекторат за труд и Државниот пазаришен инспекторат), со Институтот за стандардизација на РМ, со Институтот за акредитација на РМ, со Бирото за метрологија на РМ, со стопанските комори, со трговските друштва и другите стручни институции,
 • Издавање на гласило за известување на работата на Здружението и неговите членови,
 • Издавање технички документи на Здружението за заедничките ставови во врска со техничките прашања,
 • Издавање научни и други стручни публикации со кои се придонесува во услужната, производствената и истражувачката дејност како и во науката од подрачјето на дејноста на Здружението,
 • Поврзување во работата со научно-наставните институции врз основа на заеднички интерес.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Програма на дејствување на МЗЛ

СТАТУТ

Етички кодекс

Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје